කර්මාන්ත ශාලාව චාරිකාව

dongguang පිහිටා අපගේ කර්මාන්ත ශාලාව, නවතම විලාසිතා ක්ෂේත්රය තුළ ප්රසිද්ධ සංස්ථාවකි. 

අපි එවැනි එසේ මත මෝස්තර රටා, පැච්, ගපන, අනුකරණ ස්වර්ණාභරණ හා ලෙස, නවතම විලාසිතා සඳහා උපාංග වඩාත් වෘත්තීය සේවාව ලබා දේ. විශේෂයෙන්ම අපේ මෝස්තර රටා හා embroideries බොහෝ රේගුව විසින් ප්රශංසා කර ඇත. මේ වන විට, අපගේ මුතු පෙති embroideries හා පරිගණක එම්බ්රොයිඩර් නිෂ්පාදන පහළ හොඳින් ඉතා යුරෝපයේ, ජපානයේ හා ඇමරිකාවේ යන්න. ප්රසිද්ධ වන මෙම කර්මාන්තය තුළ කර්මාන්ත ශාලාව ද ඔවුන්ගෙන් එක් කෙනෙක් ය K-මාක්.